STATUT

FEDERATIA SINDICATELOR DIN CONSTRUCTII DE MASINI – INFRATIREA

CAPITOLUL I . DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Federatia Sindicatelor din Constructii de Masini - Infratirea este o organizatie sindicala federativa, fara scop patrimonial, constituita in scopul apararii drepturilor prevazute in legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si in contractele colective de munca si promovarii intereselor profesionale, economice, culturale, sociale si sportive ale membrilor sai.

Art. 2. Federatia Sindicatelor din Constructii de Masini - Infratirea , denumita in continuare si Federatia sau FSCM-Infratirea, este independenta fata de partidele politice, de autoritatile publice si de patronate si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului Statut cu respectarea legislatiei romane.

Art. 3. Federatia reuneste pe baza liberului consimtamant organizatii sindicale care isi desfasoara activitatea in industria constructiilor de masini si in ramuri conexe precum si asociatii profesionale si sindicate ai caror membri au ocupatii (meserii, profesii ) specifice prelucrarii metalului.

Art. 4. Federatia Sindicatelor din Constructii de Masini - Infratirea este persoana juridica cu sediul in Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr. 266 - 268, corp 63, etaj 4, camera 7.

CAPITOLUL II . FEDERATIE . PRINCIPII . OBIECTIVE . MIJLOACE DE ACTIUNE

Art. 5. FSCM-Infratirea are ca principii fundamentale de organizare si functionare : unitatea de actiune sindicala, democratia, solidaritatea, autonomia, egalitatea deplina in drepturi a organizatiilor membre, exprimarea libera si respectul opiniilor, respectarea legalitatii.

Art. 6. FSCM-Infratirea isi propune sa actioneze pentru realizarea urmatoarelor obiective :

a. Realizarea unitatii si fortei de actiune a organizatiilor afiliate pentru apararea drepturilor, libertatilor si interelor legitime ale membrilor sai,

b. Reprezentarea, promovarea si apararea intereselor profesionale, sociale, economice, cultural-sportive ale organizatiilor afiliate,

c. Garantarea si apararea democratiei sindicale, a libertatilor de opinie si actiune,

d. Participarea la miscarea sindicala nationala si internationala,

e. Negocierea si semnarea contractului colectiv de munca in industria constructiilor de masini,

f. Restabilirea drepturilor organizatiilor afiliate cand se constata ca au fost incalcate prin actiuni netemeinice si nelegale,

g. Acordarea de sprijin sindicatelor afiliate la negocierea si aplicarea contractelor colective de munca precum si la solutionarea conflictelor de munca ,

h. Apararea drepturilor si intereselor celor alesi in organele de conducere ale Federatiei,

i. Promovarea si dezvoltarea dialogului social si a solidaritatii sociale,

j. Dezvoltarea parteneriatului social in industria constructiilor de masini,

k. Profesionalizarea miscarii sindicale.

 

Art. 7. Mijloacele de actiune ale FSCM-Infratirea sunt :

a. Organizarea intalnirilor in vederea prevenirii si solutionarii situatiilor conflictuale prin mediere, conciliere, negociere , arbitraj,

b. Organizarea de mitinguri, demonstratii, marsuri de protest,

c. Folosirea petitiei, interpelarea organelor puterii si administratiei de stat si a altor organisme, purtarea de tratative;

d. Elaborarea de propuneri de legiferare in domeniul sindical si promovarea lor autoritatilor publice competente,

e. Folosirea mass-media si a mijloacelor de informare proprii,

f. Declararea conflictului de munca la nivelul ramurii, organizarea si conducerea grevei;

g. Elaborarea de studii si analize privind realitatile economice si sociale,

h. Orice alta actiune legala, inclusiv de a formula actiune in justitie in numele membrilor , fara a avea nevoie de un mandate expres din partea celor in cauza.

 

Art. 8. FSCM-Infratirea are urmatoarele drepturi :

a. Sa- si elaboreze norme si regulamente de organizare si functionare,

b. Sa-si aleaga democratic organelor de conducere si sa infiinteze structuri teritoriale proprii,

c. Sa-si organizeze si sa-si conduca gestiunea si activitatea,

d. Sa se afilieze la organisme sindicale nationale si internationale,

e. Sa infiinteze si sa administreze unitati de cultura, invatamant si cercetare in domenii de interes sindical, unitati economice, sociale si comerciale, de asigurari , precum si banca proprie pentru operatiuni financiare in lei si in valuta;

f. Sa constituie case de ajutor reciproc,

g. Sa sprijine material membrii sai in exercitarea profesiunii,

h. Sa obtina credite,

i. Sa constituie fonduri pentru ajutorarea membrilor sai,

j. Sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii,

k. Sa angajeze personal de specialitate,

l. Orice alte drepturi in vederea realizarii scopurilor si obiectivelor propuse.

 

Art. 9. FSCM-Infratirea are urmatoarele obligatii :

a. Sa apere drepturile si sa promoveze interesele organizatiilor afiliate si ale membrilor organelor de conducere a Federatiei,

b. Sa respecte autonomia si statutele proprii ale organizatiilor afiliate,

c. Sa actioneze in vederea restabilirii drepturilor membrilor sai cand constata ca au fost nerespectate,

d. Sa acorde, la cerere, consultanta si asistenta in domeniul economic, financiar, organizatoric, social, juridic , cultural,

e. Sa puna la dispozitia membrilor sai informatiile solicitate in legatura cu activitatea desfasurata,

f. Sa asigure toate conditiile necesare realizarii scopului, obiectivelor , mijloacelor de actiune,

g. Sa faciliteze stabilirea si dezvoltarea relatiilor nationale si internationale,

h. Sa tina evidenta membrilor, a incasarilor si cheltuielilor de orice fel,

i. Sa organizeze actiuni de cooperare a organizatiilor membre,

j. Sa organizeze cursuri educationale in domeniul relatiilor de munca si de interes sindical,

k. Sa acorde sprijin, la solicitarea membrilor sai, pentru negocierea si incheierea contractelor colective de munca pe unitate precum si pentru solutionarea conflictelor de munca,

l. Sa participe la negocierea Contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura si sa urmareasca aplicarea acestuia in unitatile in care actioneaza sindicatele afiliate,

 

m. Sa informeze sindicatele afiliate asupra programului de actiuni, asupra modului de desfasurare al acestora si asupra activitatii organelor de conducere,

n. Sa faciliteze intalnirile membrilor sai cu reprezentantii institutiilor publice , ai administratiei de stat, ai patronatelor precum si cu orice alte institutii si organizatii care prezinta interes.

 

Art. 10. In exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor FSCM-Infratirea va respecta prevederile statutului , normele legale in vigoare si hotararile organelor de conducere.

CAPITOLUL III. MEMBRI . DREPTURI SI OBLIGATII . SANCTIUNI

Art. 11. Pot fi membri ai FSCM-Infratirea organizatiile prevazute la art. 3 care au personalitate juridica, solicita afilierea si se angajeaza sa respecte Statutul, regulamentele si hotararile/deciziile organelor de conducere. Calitatea de membru este indisolubil legata de plata cotizatiei.

Art. 12. Cererea de afiliere se depune la sediul FSCM-Infratirea insotita de urmatoarele documente :

- Copia actului prin care organizatia a hotarat afilierea la Federatie,

- Copie dupa Statutul propriu,

- Copie dupa hotararea/sentinta de acordare a personalitatii juridice,

- Informare privind numarul de membri, adresa, numarul de telefon, fax, e-mail ale sindicatului, numele, prenumele, numarul de telefon ale membrilor organelor de conducere.

 

Art. 13. Calitatea de membru se dobandeste prin aprobarea cererii de afiliere de catre Consiliul General si devine operanta din momentul achitarii cotizatiei.

Art.14. Afilierea inceteaza prin :

a. Retragere - solicitata de sindicat,

b. Excluderea din Federatie - pronuntata de Consiliul General,

c. Dizolvarea, lichidarea sindicatului.

 

Art. 15. Organizatiile afiliate la Federatie au urmatoarele drepturi :

a. De a-si organiza si desfasura activitatea pe baza Statutului propriu,

b. Independenta si autonomie in actiunile realizate si hotararile adoptate,

c. De a se retrage din Federatie ,

d. Sa-si aleaga liber reprezentantii in organele de conducere ale Federatiei,

e. Sa participe prin reprezentanti la sedintele, intalnirile ,actiunile organizate de Federatie,

f. Sa se adreseze cu cereri sau propuneri organelor de reprezentare ale Federatiei,

g. Sa se exprime liber, neingradit, in adunari, conferinte, etc. cu privire la activitatea oricarui membru al Federatiei sau a organelor de conducere ale Federatiei,

h. Sa solicite sprijin in negocierea conflictelor,

i. Sa beneficieze de asistenta economica, financiara, organizatorica, sociala, juridica din partea Federatiei,

j. Sa solicite apararea drepturilor si intereselor proprii iar in cazul in care acestea au fost incalcate sa ceara sprijin in restabilirea lor prin mijloace si posibilitati specifice Federatiei,

k. Sa aiba acces la baza culturala, turistica, sportiva a federatiei sau intermediata/administrata de aceasta

l. Orice alt drept rezultand din Statutul Federatiei.

ART. 16. Organizatiile afiliate au urmatoarele obligatii :

a. Sa respecte prevederile statutare, regulamentele si hotararile organelor de conducere ale Federatiei,

b. Sa plateasca lunar cotizatia catre Federatie,

c. Sa actioneze pentru indeplinirea hotararilor si masurilor stabilite de organele de conducere ale Federatiei, iar in cazul in care nu si le insusesc si considera ca acestea contravin intereselor proprii sa se abtina de la orice actiune menita sa impiedice sau sa stinghereasca infaptuirea lor,

d. Sa participe activ la viata Federatiei si sa contribuie la cresterea prestigiului si realizarea obiectivelor acesteia,

e. Sa informeze Federatia asupra situatiilor si problemelor cu care se confrunta,

f. Sa participe prin reprezentanti la sedintele, intalnirile si actiunile organizate,

g. Sa dovedeasca solidaritate cu celelalte organizatii din Federatie,

h. Sa transmita orice informatie solicitata de Federatie in scopul realizarii de studii, statistici, proiecte,

i. Sa asigure participarea reprezentantilor sai la intrunirile, sedintele si actiunile organizate de Federatie,

j. Sa informeze membrii de sindicat asupra deciziilor si actiunilor FSCM – Infratirea si sa asigure distribuirea materialelor provenite de la aceasta ,

k. Orice alte obligatii ce decurg din Statutul Federatiei sau hotarate de organelor de conducere.

 

Art. 17. Sanctiuni

In cazul nerespectarii prevederilor statutare, organizatiilor afiliate la Federatie li se pot aplica urmatoarele sanctiuni :

a. Avertisment – atunci cand se constata neplata cotizatiei timp de 2 luni; se transmite, in scris , organizatiei in culpa;

b. Suspendarea – atunci cand se constata nerespectarea regulamentelor si hotararilor organelor de conducereale Federatiei precum si pentru neachitarea cotizatiei pe o perioada mai mare de 4 luni. Suspendarea inseamna incetarea relatiei si colaborarii Federatiei cu organizatia in cauza pana la restabilirea raporturilor de normalitate. Se notifica sindicatului si se aduce la cunostinta tuturor membrilor Federatiei.

c. Excluderea - se hotaraste de Consiliul General la propunerea Biroului Executiv atunci cand se constata incalcarea grava a normelor statutare sau neachitarea cotizatiei pe o perioada mai mare de 6 luni. Excluderea atrage decaderea din drepturi a organizatiei afiliate si da dreptul Federatiei sa actioneze in instanta pentru recuperarea prejudiciilor aduse (morale si/sau materiale). Pentru neplata cotizatiei excluderea se hotaraste numai dupa cercetarea si analizarea pozitiei sindicatului in cauza.

 

Art. 18 . Organizatiile afiliate pot contesta sanctiunile in termen de 30 de zile. Contestatiile se adreseaza si se solutioneaza in prima sedinta a Consiliului General al Federatiei .

Art. 19. Sanctiunile de mai sus se pot aplica si membrilor organelor de conducere conform competentelor si atributiilor organelor respective .

Art. 20. Organizatiile care se retrag sau sunt excluse pierd toate drepturile prevazute in Statut sau obtinute ca urmare a apartenentei la federatie si nu pot solicita nici o pretentie, in nici o imprejurare, in legatura cu patrimoniul Federatiei.

CAPITOLUL IV. ORGANE DE CONDUCERE. ATRIBUTII SI COMPETENTE

Art. 21. Organele de conducere ale Federatiei sunt :

A. Congresul

B. Consiliul General

C. Biroul Executiv

 

D. Biroul Operativ

 

A. Congresul

 

Art. 22. Congresul este forul suprem de conducere al Federatiei.

Art. 23. Congresul se constituie din membrii Consiliului General si reprezentanti ai organizatiilor afiliate conform normei de reprezentare de 1 delegat la fiecare 200 membri de sindicat cotizanti.

Art. 24. Congresul se convoaca in sesiune ordinara o data la 4 ani prin hotararea Consiliului General si in sesiune extraordinara la cererea a jumatate plus unu din numarul organizatiilor afiliate. Congresul se convoaca, in ambele cazuri, cu cel mult 30 de zile inaintea datei de desfasurare si isi desfasoara lucrarile in baza Regulamentului de organizare si functionare aprobat de Consiliul General.

Art. 25. Atributiile principale ale Congresului sunt :

a. Aproba Statutul si modificarea acestuia, in afara cazurilor cand va fi modificat cu acordul Consiliului General , cu respectarea dispozitiilor legale,

b. Stabileste strategia si directiile principale de actiune ale Federatiei,

c. Analizeaza si hotaraste asupra activitatii desfasurate de Consiliul General,

d. Analizeaza si aproba raportul Comisiei de cenzori,

e. Alege si revoca membrii Comisiei de cenzori, numeric si nominal,

f. Alege si revoca membrii organelor de conducere eligibile ale Federatiei, Biroul Operativ si Biroul Executiv, numeric si nominal pe functie,

g. Analizeaza si hotaraste asupra contestatiilor impotriva masurilor de sanctionare si a altor solicitari, propuneri, ce i se adreseaza,

h. Valideaza componenta Consiliului General,

i. Adopta masuri de reorganizare, dizolvare, divizare, comasare sau fuziune a Federatiei,

 

Art. 26. Cazurile de convocare a Congresului in sesiune extraordinara sunt :

a. Aparitia unor situatii care modifica sau pun in pericol existenta federatiei,

b. Adoptarea unor masuri de reorganizare, dizolvare, divizare, comasare sau fuziune a federatiei,

c. Constatarea unor cazuri de abateri grave ale membrilor organelor de conducere sau lipsa lor de actiune, initiativa, combativitate ,

d. Adoptarea de pozitii si masuri fata de evenimente interne si externe ce afecteaza grav tara, Federatia sau organismul la care este afiliat,

e. Orice alte probleme care impun masuri urgente pentru restabilirea normalitatii.

 

B. Consiliul General

 

Art. 27. In perioada dintre congrese conducerea Federatiei se realizeaza de catre Consiliul General.

Art. 27.1.Consiliul General este alcatuit din membrii Biroului Operativ, liderii/presedintii organizatiilor afiliate si reprezentanti ai acestora conform unei norme de reprezentare de 1 delegat la fiecare 400 de membri cotizanti.

Art. 27.2. Consiliul General se intruneste trimestrial in sedinte ordinare si ori de cate ori este nevoie in sedinte extraordinare din initiativa a cel putin jumatate plus unu din membrii Biroului Executiv sau a Presedintelui Federatiei.

Art. 27.3. Consiliul General se convoaca cu cel putin 15 zile inaintea datei de desfasurare. Art. 28. Atributiile principale ale Consiliului General sunt :

a. Asigura realizarea strategiei generale stabilite prin Statut si prin rezolutii ale Congresului,

b. Adopta hotarari si masuri pentru activitatea Federatiei ,

c. Analizeaza si hotaraste asupra activitatii Biroului Executiv si a membrilor sai,

d. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si raportul anual al Comisiei de cenzori,

e. Hotaraste asupra declansarii conflictului de munca si declansarea grevei la nivel de ramura,

f. Aproba afilierea Federatiei la organisme nationale si internationale,

g. Analizeaza si hotaraste asupra cererilor de afiliere la Federatie,

h. Aplica sanctiuni , inclusiv excluderea , analizeaza si solutioneaza contestatiile,

i. Intre congrese poate alege , valida si revoca membrii Biroului Executiv in caz de deces, demisie, revocare, excludere, retragere sau dizolvare a sindicatului din care provine,

j. Aproba regulamentele de organizare si functionare a organelor de conducere si al comisiilor,

k. Aproba valoarea cotizatiei ce va fi platita de catre membrii Federatiei,

l. Desemneaza candidatii si/sau reprezentantii Federatiei la organizatiile la care Federatia este afiliata sau la institutiile bi- sau tripartite unde Federatia este implicata,

m. Aproba instructiuni si norme pentru convocarea si desfasurarea congresului,

n. Aproba infiintarea de comisii de specialitate pe domenii de activitate,

o. Aproba sprijinirea materiala a organizatiilor afiliate, functie de posibilitati,

p. Indeplineste orice alte atributii incredintate de Congres sau necesare realizarii scopului si obiectivelor statutare sau a mijloacelor specifice Federatiei.

q. Poate modifica Statutul Federatiei in cazuri precizate de lege sau incredintate de Congres,

 

C. Biroul Executiv

 

Art. 29.1. Biroul Executiv este organ de conducere, coordonare si executie format din membrii Biroului operativ si 15 10 membri alesi de Congres tinandu-se cont de repartizarea in teritoriu a sindicatelor, numarul de membrii proprii si din regiunea invecinata, competentele si abilitatile personale ale candidatilor.

Art. 29.1.2. Prin exceptie de la alineatul precedent Consiliul General poate desemna noi membri in Biroul Executiv daca sindicatul din care provin acestia cotizeaza pentru un numar mai mare de 500 de membri .

Art. 29.2. Biroul Executiv se intruneste, de regula, in sedinte lunare sau ori de cate ori este nevoie la solicitarea a jumatate plus unu din numarul membrilor sai , precum si la solicitarea Presedintelui.

Art. 29.3. Atributiile Biroului Executiv sunt :

a. Organizeaza si conduce activitatea intre sedintele de Consiliu General,

b. Aduce la indeplinire deciziile Congresului sau Consiliului General,

c. Propune afilierea la organisme nationale si internationale,

d. Aplica sanctiunile statutare, mai putin excluderea ,

e. Hotaraste asupra celor mai oportune masuri pentru rezolvarea situatiilor litigioase, apararea si restabilirea drepturilor si intereselor organizatiilor afiliate sau ale membrilor acestora in conformitate cu prevederile statutare ,

f. Elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli; propune valoarea cotizatiei catre Federatie,

g. Elaboreaza documentele si asigura conditiile necesare desfasurarii sedintelor Consiliului General si Congresului,

h. Aproba organigrama si statul de functiuni al Federatiei,

i. Convoaca Consiliul General si propune convocarea Congresului,

j. Aproba infiintarea de unitati proprii cu respectarea legilor in vigoare,

k. Stabileste relatii cu organizatii similare din tara si de peste hotare,

l. Elaboreaza regulamente de organizare si functionare pentru Consiliul General, comisiile si aparatul propriu de specialitate,

m. Hotaraste cu privire la organizarea proprie in teritoriu si propune Consiliului General infiintarea de comisii de specialitate,

n. Aproba acordarea de ajutoare si recompense,

o. Orice alte atributii incredintate de Congres, de Consiliul General sau care rezulta din Statut pentru realizarea scopului, obiectivelor si mijloacelor de actiune ale Federatiei si care nu sunt in competenta altor organe de conducere.

Art. 29.4. Membrii Biroului Executiv, cu exceptia membrilor Biroului Operativ, au calitatea de vicepresedinti ai Federatiei.

Art. 29.5. Atributiile si competentele vicepresedintilor :

a. Organizeaza si raspund de activitatea Federatiei in teritoriu,

b. Dezvolta relatii de colaborare si cooperare cu sindicate, patronate si asociatii profesionale,

c. Faciliteaza dialogul social in teritoriu,

d. Coordoneaza cel putin un domeniu de activitate sau departament al Federatiei (social, profesional, etc.),

e. Reprezinta Federatia in teritoriu, in limitele mandatului acordat de presedinte,

f. Indeplineste orice alte sarcini primite de la organele de conducere.

 

D. Biroul Operativ

Art. 30.1. Biroul Operativ este organ de conducere si executie a Federatiei ales de Congres .

Art. 30.2. Biroul Operativ se compune din Presedinte , Prim- vicepresedinte si secretar.

Art. 30.3. Membrii Biroului Operativ fac parte, de drept, din Biroul Executiv, din Consiliul General si din Congres.

Art. 30.4. Atributiile si competentele Biroului Operativ sunt :

a. Administreaza si gestioneaza bunurile mobile si imobile din patrimoniu cu respectarea legislatiei in vigoare ,

b. Urmareste incasarea cotizatiei, asigurarea veniturilor necesare si executa bugetul Federatiei,

c. Conduce si coordoneaza activitatea aparatului executiv,

d. Selecteaza, angajeaza si elibereaza din functie personalul de specialitate din aparatul propriu si unitatile subordonate,

e. Organizeaza activitatea Federatiei, elaboreaza programul de activitate ,

f. Participa la negocieri si monitorizeaza modul de aplicare a prevederilor contractului colectiv de munca la nivel de ramura,

g. Participa la negocierea contractului colectiv de munca pe unitate si la solutionarea conflictelor de munca , daca este solicitat ,

h. Elaboreaza Regulamentul intern si aplica sanctiuni angajatilor,

i. Aduce la indeplinire orice alta hotarare incredintata de Biroul Executiv sau de Consiliul General.

Art. 31.1 Presedintele Federatiei are urmatoarele atributii si competente :

a. Urmareste si raspunde de indeplinirea /punerea in aplicare a hotararilor Biroului Executiv si a Consiliului General ,

b. Angajeaza patrimonial Federatia in limitele bugetare si cu respectarea legislatiei in vigoare , in baza mandatului acordat de Consiliului General,

c. Indeplineste rolul de angajator si este ordonator de credite,

d. Reprezinta Federatia in raporturile cu organele puterii si administratiei de stat, institutiile publice, partidele politice, organizatii si organisme de orice fel, nationale si internationale ,

e. Asigura convocarea si desfasurarea lucrarilor Biroului Executiv si a Consiliului General, conform normelor statutare,

f. Coordoneaza solutionarea conflictelor de munca,

g. In exercitarea atributiilor Presedintele emite decizii,

h. Raporteaza periodic si raspunde de activitatea desfasurata in fata Consiliului General .

Art. 32.2.Prim-vicepresedintele are urmatoarele atributii si competente :

a. Urmareste si raspunde de indeplinirea /punerea in aplicare a hotararilor Biroului Executiv si a Consiliului General

b. Inlocuieste Presedintele si indeplineste atributiile acestuia pe perioada cand acesta nu le poate exercita sau cand este mandadat de acesta.

c. Coordoneaza negociera contractelor colective de munca si solutionarea conflictelor de munca la nivel de unitati.

d. Coordoneaza elaborarea de studii si cercetari in domeniul muncii si a legislatiei muncii .

e. Raporteaza periodic si raspunde de activitatea desfasurata in fata Consiliului General

f. Coordoneaza activitatea structurilor teritoriale ale federatiei.

Art. 31.3 Secretarul are urmatoarele atributii si responsabilitati :

a. Tine evidenta sindicatelor afiliate si a membrilor de sindicat,

b. Urmareste respectarea Regulamentelor de organizare si functionare la toate nivelurile,

c. Coordoneaza activitatea educationala a Federatiei,

d. Gestioneaza baza de date a Federatiei,

e. Asigura relatia cu sindicatele componente,

Art. 32. Orice alte modificari de atributii si responsabilitati ale membrilor Biroului Operativ vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Biroului Operativ de catre Consiliul General al FSCM Infratirea.

CAPITOLUL V. DISPOZITII COMUNE

Art. 33. Dispozitii comune activitatii organelor de conducere :

a. durata mandatului organelor de conducere a Federatiei este de 4 ani,

b. organele de conducere ale Federatiei isi desfasoara activitatea in mod statutar, in plen, in conditiile prezentei la sedinta a cel putin jumatate plus unu din membrii cu drept de vot,

c. hotararile de orice fel se iau prin vot si se adopta cu majoritate simpla,

d. convocatorul pentru sedinte va preciza obligatoriu locul, data, ora de desfasurare precum si ordinea de zi (agenda de lucru),

e. orice membru poate fi desemnat sa reprezinte Federatia in fata organelor puterii si a administratiei de stat, partidelor politice, institutiilor publice, organismelor si organizatiilor nationale si international conform competentelor stabilite ,

f. nu pot face parte din organele de conducere ale Federatiei persoanele care nu au capacitate de exercitiu deplina si persoanele care executa pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii,

g. in caz de deces, demisie sau pierdere a functiei de lider de catre un membru ales in organele de conducere, organizatia din care provine va desemna alt reprezentant ce va fi validat de Consiliul General sau de Congres, dupa caz,

h. In caz de revocare pentru motive disciplinare sau pentru neplata cotizatiei, retragerea, dizolvarea (inchiderea activitatii) sau excluderea sindicatului din Federatie, inlocuirea celui in cauza se decide de Consiliul General ,

i. Organele de conducere ale Federatiei vor prezenta rapoarte de activitate in fata Consiliului General, membrii lor raspunzand atat solidar cat si personal,

j. In timpul sedintelor se intocmeste un proces-verbal prin grija Biroului Operativ,

k. Organele de conducere isi desfasoara activitatea conform regulamentelor proprii elaborate de Biroul Executiv si aprobate de Consiliul General ,

l. Pentru cazuri deosebite, Biroul Executiv poate propune suspendarea din functie a oricarui membru din conducere pana la clarificarea cazului si punerea in discutia organului abilitat sa dispuna una din masurile prevazute de Statut,

m. Hotararile si deciziile organelor de conducere vor fi comunicate tuturor organizatiilor afiliate,

n. In activitatea organelor de conducere se aplica principiul democratic, minoritatea se supune majoritatii, inclusiv in aplicarea hotararilor , masurilor si recomandarilor stabilite ,

o. Prezenta membrilor la sedintele organelor de conducere este obligatorie; in cazuri justificate si cu aprobarea forului respectiv, membrii organelor de conducere isi pot manifesta opinia sau exercita votul prin corespondenta sau prin delegat special,

p. Membrii organelor de conducere au drept de vot la sedinta numai daca organizatia din care fac parte a platit la zi cotizatia,

q. Hotararile organelor de conducere ale Federatiei sunt obligatorii pentru sindicatele afiliate.

CAPITOLUL VI . PATRIMONIU

Art. 34. Federatia are patrimoniu distinct si independent de al membrilor sai . Organizatiile afiliate nu pot dispune in nici o situatie asupra patrimoniului Federatiei.

Art. 35. Sursele de constituire a patrimoniului mobil si imobil sunt :

a. Cotizatia incasata de la organizatiile afiliate,

b. Donatii si sponsorizari din partea unor persoane fizice sau juridice,

c. Venituri realizate din activitati economice proprii,

d. Contributia destinata negocierilor colective,

e. Dividende primite de la unitatile in care Federatia este actionar,

f. Preluari ale patrimoniului altor organizatii,

g. Contributii primite in urma participarii la proiecte si programe,

h. Alte surse, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art.36. Patrimoniul Federatiei este indivizibil si netransmisibil .

Art. 37. Fondurile banesti vor fi utilizate pentru :

1. Intretinerea sediului, a mijloacelor fixe si a bunurilor de inventar,

2. Finantarea actiunilor organizate , diseminarea informatiei,

3. Procurarea de bunuri de inventar si mijloace fixe, articole de papetarie si birotica, articole si materiale pentru curatenie si pentru protocol,

4. Acordarea de ajutoare umanitare , prime, recompense, indemnizatii, diurne,

5. Plata salariilor pentru angajatii proprii si colaboratori,

6. Plata serviciilor, taxelor, impozitelor si comisioanelor,

7. Deplasari/delegatii in interesul Federatiei si al membrilor ei,

8. Sprijinirea,dupa caz, a organizatiilor afiliate in actiunile pe care acestea le desfasoara in conditiile prevazute de normele statutare si legislatia in vigoare,

9. Finantarea unitatilor proprii sau a actiunilor acestora ,

10. Contributii la fondul comun al organizatiilor la care s-a afiliat (cotizatia),

11. Stabilirea si dezvoltarea de relatii internationale,

12. Finantarea unor activitati speciale necesare realizarii scopului, obiectivelor sau mijloacelor de actiune ale federatiei sau ale organizatiilor afiliate,

13. Editarea si tiparirea de publicatii proprii.

Art. 38. Fondurile banesti ale Federatiei se constituie si se cheltuiesc in limitele bugetului de venituri si cheltuieli, cu respectarea prevederilor legale .

CAPITOLUL VII . ORGANE DE CONTROL .

Art.39. Controlul si verificarea modului cum sunt respectate prevederile statutare, normele regulamentelor de organizare si functionare , normele si prevederile legislatiei in vigoare, precum si aplicarea hotararilor organelor de conducere sunt de competenta a doua comisii ai caror membri sunt alesi de Congres : Comisia de cenzori si Comisia de control statutar.

I. COMISIA DE CENZORI

Art. 40. Controlul activitatii financiar-contabile este asigurat de Comisia de cenzori.

Art.40.1. Comisia se cenzori este formata din 3 (trei) membri si va functiona pe baza regulamentului propriu.

Art. 40.2. Membrii Comisiei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

a. Sa cunoasca prevederile legislative in domeniu ;

b. Cel putin unul dintre membri trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil. Daca nu se poate realiza aceasta conditie atunci Federatia va apela la surse externe.

c. Sa nu fie membru al altui organ de conducere a Federatiei cu exceptia Congresului,

d. Sa-si indeplineasca personal mandatul.

Art. 40.3. Comisia de cenzori are urmatoarele atributii si competente :

a. Verifica si supravegheaza activitatea financiara si modul cum este gestionat si administrat patrimoniul,

b. Ia masuri in vederea apararii patrimoniului si a recuperarii prejudiciilor aduse Federatiei,

c.Raporteaza Consiliului General orice neregula constatata cu ocazia controalelor efectuate si propune luarea de masuri care sunt de competenta acestuia (revocarea, excluderea),

d. Actioneaza in conformitate cu prevederile propriului regulament,

e.Participa la sedintele Biroului Executiv si ale Consiliului General , fara drept de vot,

f. Verifica bilantul contabil (situatia de sfarsit de an ) a Federatiei . 11

 

II. Comisia de control statutar

Art. 41. Modul de adoptare si implementare a deciziilor si hotararilor federatiei sunt de competenta Comisiei de control statutar.

Art. 41.1. Comisia de control statutar este formata din 3 (trei) membri alesi de Congres si functioneaza pe baza regulamentului propriu.

Art. 41.2. Membrii Comisiei tebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

a. sa cunoasca prevederile Statutului si ale regulamentelor de organizare si functionare

b. sa participe la adoptarea deciziilor si hotararilor organelor de conducere

Art. 41.3. Comisia de control statutar are urmatoarele competente si responsabilitati :

a. Controleaza modul cum sunt respectate prevederile statutare, normele regulamentelor de organizare si functionare , adaptarea cu normele legale, precum si aplicarea hotararilor organelor de conducere sunt de competenta Comisiei de control statutar.

b. Raporteaza Consiliului General orice neregula constatata si propune luarea de masuri .

c. Participa la sedintele Biroului Executiv si ale Consiliului General .

d. Intocmeste procesul-verbal la fiecare sedinta .

CAPITOLUL VIII . DISPOZITII FINALE

Art. 42. Comisiile de specialitate si departamentele isi desfasoara si organizeaza activitatea functie de necesitati in baza regulamentului elaborate si adoptat de Biroul Executiv. In activitatea desfasurata , comisiile pot coopta membri din cadrul organizatiilor afiliate.

Art. 43. Presedintele si personalul de specialitate sunt salariati ai Federatiei si isi vor desfasura activitatea la sediul acesteia , in baza contractului individual de munca, cu respectarea contractului colectiv de munca incheiat de Federatie la nivelul industriei constructiilor de masini. Ceilalti membri ai organelor de conducere si control vor fi remunerati in conformitate cu decizia Consiliului General al F.S.C.M. Infratirea.

Art. 44. Participarea reprezentantilor organizatiilor afiliate la sedintele, intalnirile, evenimentele, actiunile organizate de Federatie este obligatorie.

Art. 45. Organizatiile care nu sunt cu plata cotizatiei la zi nu sunt luate in calculul realizarii cvorumului de sedinta iar reprezentantii lor nu au drept de vot.

Art. 46. Divizarea, comasarea sau dizolvarea Federatiei se hotaraste de catre Congres in plenul sau . Cu aceasta ocazie se va hotari si asupra distribuirii, transmiterii sau lichidarii patrimoniului cu respectarea dispozitiilor prezentului Statut, hotararilor Congresului si normelor de procedura prevazute de legea speciala privind dizolvarea, comasarea sau divizarea persoanelor juridice .

Art. 47. Federatia emite norme obligatorii pentru unitatile proprii si orientative pentru unitatile organizatiile afiliate in ceea ce priveste modul de formare si utilizare a mijloacelor materiale si banesti .

Art. 48. Prezentul Statut a fost elaborat de Consiliul General FSCM Infratirea in sedinta din 7 septembrie 2016 si adoptat de Congresul Federatiei Sindicatelor din Constructii de Masini Infratirea desfasurat la Hotel Silva din Busteni in perioada 21 – 25 noiembrie 2016 .